Menu

Dokumenty

Edukacja kulturalna

 

 

Program Edukacji Kulturalnej Szkoły Podstawowej nr 209
 

„Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym
niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.”

Andre Malraux

Założenia programu

Nie ma kultury bez człowieka i nie ma człowieka, jako istoty rozumnej, bez kultury. Kultura wyróżnia człowieka w świecie istot żywych. Umożliwia mu zachowanie tożsamości i prowadzenie godnego życia. Człowiek jest jedynym podmiotem kultury, jej sprawcą i twórcą. Człowiek jest także przedmiotem i celem kultury. Wyraża i w niej się potwierdza - powiedział Jan Paweł II. To właśnie rozum człowieka, wyróżniający go jako byt wśród innych stworzeń, czyni go zdolnym do bycia twórcą i odbiorcą kultury.

Uczestnictwo w kulturze  zmienia jakość życia, wzbogaca je, uświadamia  człowiekowi jego tożsamość i podpowiada odpowiedzi na pytanie o sens istnienia i aktywności.

W kontakcie z kulturą powinno się wychowywać młodego człowieka, stymulować jego rozwój. To zadanie realizuje szkoła. Wykorzystując dorobek wielokulturowy, nauczyciel kształtuje osobowość uczniów. W oparciu o  wzorce kulturowe, wpaja im dumę z tego, co dokonały poprzednie pokolenia, a w szczególności wielcy i znani mieszkańcy regionu.

Temu służy niniejszy Szkolny Program Edukacji Kulturalnej, który jest skorelowany z Programem Rozwoju Kultury Województwa Mazowieckiego. Realizowany zaś jest w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (WPEK). WPEK jest programem operacyjnym w ramach Polityki edukacyjnej m. st. Warszawy oraz programem rozwoju kultury w Warszawie. To środowiskowy kontrakt oświaty i kultury oraz zobowiązanie do działań na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w Warszawie.

WPEK zakłada, że znaczącą rolę w kształceniu oraz wychowaniu dzieci i młodzieży będzie spełniać edukacja kulturalna w formie zajęć artystycznych, zajęć z wiedzy o kulturze i sztuce, a także zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i umiejętności uczniów. W realizowaniu założeń programu mają pomóc liczne warszawskie instytucje kulturalne takie, jak: biblioteki, teatry, muzea, galerie, ośrodki kultury i placówki edukacji kulturalnej.

Edukacja Kulturalna w Szkole Podstawowej nr 209 to efekt ścisłej współpracy instytucji wspierających pracę szkoły i działających na rzecz kształtowania i rozwoju dobrych praktyk kulturalnych. Jest także źródłem inspiracji do opracowywania i realizowania projektów klasowych i ogólnoszkolnych.


Cele programu

Głównym celem programu jest przygotowanie uczniów do aktywnego i pełnego uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze polskiej i europejskiej. Uczniowie zdobędą umiejętności wielowymiarowego postrzegania otaczającego ich świata za pomocą zmysłów: obrazu, dźwięku, zapachu, dotyku. Pozwoli to dzieciom pogłębić ich zdolności do współodczuwania, do ekspresji w wyrażaniu siebie poprzez słowa i organizowanie najbliższej im przestrzeni.

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej obejmuje:
●  edukację artystyczną i estetyczną;
●  stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań artystycznych dzieci;
●  tworzenie okazji rozwoju do pracy twórczej;
●  rozwijanie kreatywności wyobraźni;
●  aktywizowanie uczniów w zdobywaniu wiedzy.

 

Formy realizacji Działania

1. „Cotygodnik kulturalny”, czyli co jest grane…


Uczeń:
- zapoznaje się z bieżącym repertuarem kin, teatrów;
- tworzy listę bestsellerów literackich i muzycznych;
- pisze recenzje, zachęca rówieśników do czytania, oglądania i słuchania wartościowych dzieł;
- przygotowuje tematyczne gazetki klasowe, plakaty;
- organizuje wystawę swoich prac;
- uczestniczy w wycieczkach do miejsc kultury;
- jest przygotowywany do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu.
 

2. Redagowanie gazetki szkolnej „Co w trawie piszczy”


Uczeń:
- omawia w niej nie tylko bieżące sprawy, ale prezentuje swoje osiągnięcia oraz wywiady z nauczycielami, rodzicami, dyrektorem szkoły, zamieszcza ciekawostki ze świata nauki i kultury, pisze recenzje wydarzeń kulturalnych, promuje ciekawe inicjatywy kulturalne w szkole, dzielnicy, Warszawie.
 

3. Współpraca z bibliotekami bielańskimi


Uczeń uczestniczy w:
- zajęciach z edukacji filmowej;
- wystawach okolicznościowych;
- zajęciach tematycznych;
- spotkaniach z pisarzami.
 

4. Szkolne spotkania z pisarzami, poznawanie sylwetki patronki szkoły


Uczeń:
- spotyka się z twórcą literatury dla dzieci i młodzieży, poznaje warsztat pracy pisarza,
- poznaje sylwetkę patronki szkoły i jej działalność artystyczną i charytatywną „Tułacze dzieci”;
- współtworzy DZIEŃ PATRONA, przygotowuje koncert dla szkoły.
 

5. Współpraca z Miejskimi Domami Kultury, Bielańskim Ośrodkiem Kultury, Mediateką, Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej


Uczeń uczestniczy w:
- zajęciach teatralno-plastyczno-muzycznych z cyklu „Szkoła Muz”– BOK ul. Goldoniego;
- w comiesięcznych Koncertach Filharmonii Narodowej – BOK ul. Goldoniego;
- zajęciach z edukacji filmowej dotyczących warsztatu twórcy filmowego – BOK ul. Goldoniego;
- spotkaniach z teatrem, ogląda przedstawienia dla dzieci;
- zajęciach plastycznych – MDK Muranów.
 

6. „Z wizytą w teatrze” współpraca z warszawskimi teatrami


Uczeń:
- ogląda spektakl teatralny i kulisy teatru;
- ogląda przedstawienia świetlicowego Teatru Marzeń;
- uczestniczy w zajęciach szkolnego koła teatralnego, przygotowuje spektakle dla szkoły;
- udział w Przeglądzie Zespołów Teatralnych „Teatralia” – BOK przy ul. Goldoniego.
 

7. "Muzyka łagodzi obyczaje”


Uczeń uczestniczy w :
- świetlicowych zajęciach rytmiki;
- umuzykalniających zajęciach prowadzonych przez instruktorów MDK ”Bielany” przy ul. Cegłowskiej i MDK przy ul. Andersena;
- koncertach Filharmonii Narodowej – BOK ul. Goldoniego;
- konkursie wokalno-tanecznym „Mam Talent”;
- zajęciach szkolnego chóru.
 

8. Dialog międzykulturowy i międzywyznaniowy


- „Warszawa miastem wielokulturowym”– współpraca z Muzeum Żydów Polskich poprzez uczestnictwo uczniów w lekcjach muzealnych i wystawach tematycznych;
- wycieczka do Synagogi Nożyków;
- wycieczka do cerkwi na Pradze;
- wycieczka do meczetu przy ul. Wiertniczej.
 

9. Kultura, historia, tradycja wczoraj i dziś


Uczeń:
- odwiedza miejsca pamięci narodowej;
- dba o mogiły: patronki szkoły Hanki Ordonówny i bohaterów znanych z kart historii, m.in. bohaterów „Kamieni na szaniec”;
- uczestniczy w lekcjach w Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamku Królewskim;
- ogląda film A. Wajdy „Korczak”, poznaje sylwetkę J. Korczaka, jego działalność na rzecz dzieci i okoliczności heroicznej śmierci;
- uczestniczy w uroczystościach z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, przygotowuje gazetkę okolicznościową, prezentację multimedialną, uczy się powstańczych piosenek;
- przygotowuje i uczestniczy w apelach szkolnych związanych ze świętami patriotycznymi - 11 XI, 3 V, 8 V;
- śpiewa pieśni patriotyczne;
- udział w rocznicowych uroczystościach dzielnicowych .
 

10. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne jako sposób na kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze


Uczeń:
- rozwija zdolności plastyczne;
- realizuje zajęcia z przedmiotów artystycznych w formie modułowej;
- wykonuje prezentacje multimedialne dotyczące historii sztuki i historii muzyki;
- poznaje i uczy się stosowania zasad savoir-vivru na co dzień (język, ubiór, zachowanie);
- wykonuje projekty w ramach programów rocznicowych.
 

11. Realizacja podstawy programowej poprzez udział w lekcjach muzealnych


Uczeń Uczestniczy w lekcjach w:
- Zamku Królewskim;
- Muzeum Powstania Warszawskiego;
- Muzeum Żydów Polskich;
- Muzeum Archeologicznym i in.
 

12. Praktyczne zastosowanie wiedzy, rozwijanie pasji


Uczeń uczestniczy w:
- zajęciach w Mediatece;
- zajęciach w Centrum Nauki Kopernik;
- zajęciach w MDK Muranów;
- świetlicowym konkursie „Mam talent”, Szkolnym Dniu Talentów;
- powstawaniu gazetki szkolnej „Co w trawie piszczy”;
- spotkaniach z literaturą w czytelni szkolnej;
- szkolnych konkursach czytelniczych.
 

13. Współpraca ze środowiskiem lokalnym


Uczeń:
- włącza się w przedsięwzięcia organizowane przez Burmistrza Dzielnicy Bielany i Rady Osiedla Wawrzyszew;
- realizuje projekty/programy miejskie;
- bierze udział w piknikach;
- bierze udział w  zainicjowanej przez Burmistrza Dzielnicy Bielany i Rady Osiedla Wawrzyszew akcji sadzenia drzew;
- uczestniczy w uroczystościach patriotycznych na terenie dzielnicy Bielany i Warszawy;
- przygotowuje inscenizację teatralną dla dzieci z okolicznych przedszkoli.
 

14. Uczestnictwo w konkursach


Uczeń:
- bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (plastycznych, muzycznych).
 

15. Organizacja wycieczek


Uczeń :
- bierze udział w wycieczkach tematycznych, poznaje zabytki, miejsca pamięci narodowej, sylwetki osób zasłużonych dla regionu i kraju;
- bierze udział w tematycznych wycieczkach  po stolicy;
- bierze udział w warsztatach związanych z dawnymi zwyczajami i tradycjami ludowymi.
 

16. Prezentacja osiągnięć uczniów


Uczeń:
- tworzy wystawy prac uczniowskich; eksponuje sukcesy dzieci i nauczycieli – Szkolny Festiwal Osiągnięć;
- przekazuje informacje o swoich sukcesach – tablica Samorządu Szkolnego, gazetka szkolna „Co w trawie piszczy”, strona internetowa szkoły, wystawy prac uczniowskich dla rodziców.
 

 

Opracował zespół nauczycieli pod kierunkiem Agnieszki Gotowiec –
Koordynatora Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie

 

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie
    Al. W. Reymonta 25
    01-840 Warszawa
  • (22) 663-55-69

Galeria zdjęć