Menu

Rok szkolny 2022/2023

 


Egzaminy


Wszelkie informacje o egzaminie wraz z przykładowymi arkuszami znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Informacje podstawowe

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII. 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie klas VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W rok szkolnym 2022-2023 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.
1. języka polskiego,
2. matematyki,
3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.

Na egzaminie nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.


Zadania

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.


Harmonogram

W terminie głównym:
język polski – 23 maja 2023 r., godz. 9.00
matematyka – 24 maja 2023 r., godz. 9.00
język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r., godz. 9.00

Czas trwania egzaminów:
język polski 120 / 180 minut
matematyka 100 / 150 minut
język obcy nowożytny 90 / 135 minut
 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2023 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 6 lipca 2023 r.
 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie
    Al. W. Reymonta 25
    01-840 Warszawa
  • (22) 663-55-69

Galeria zdjęć