Menu

O szkole

Profil

 

Szkoła Podstawowa nr 209
im. Hanki Ordonówny w Warszawie

 

                                                  

 

Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie jest publiczną placówką oświatową, ulokowaną na osiedlu Wawrzyszew w Dzielnicy Bielany.
 

Naszym celem jest szkoła:

MĄDRA, a więc EFEKTYWNA

sprawnie zarządzana, dająca absolwentowi rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, rozwijająca zainteresowania i wspierająca indywidualny rozwój ucznia.

PRZYJAZNA

dla ucznia, rodzica i pracownika, przekazująca dobre wzorce osobowe, ucząca patriotyzmu, dbałości o własne zdrowie i środowisko, dostosowująca wymagania do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, wyrównująca szanse edukacyjne.

BEZPIECZNA

tolerancyjna, bez przemocy, konsekwentnie przestrzegająca jednolitych zasad wychowawczych ustalonych we współpracy z rodzicami.


Aby to osiągnąć, szkoła realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczpospolitej, zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka oraz określone w Ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej  podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. Realizujemy także cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Nasza szkoła stwarza warunki do rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

 1. szkoła instaluje i aktywuje oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;
 2. nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju ucznia stosownie do jego potrzeb i możliwości;
 3. uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.

 

Do jej zadań należy w szczególności:

 1. realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
 2. respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny;
 3. rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka koniecznych do rozumienia świata, umiejętności rozumowania oraz wykorzystania wiedzy w praktyce i korzystania z różnych źródeł informacji z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 4. wychowanie dzieci do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
 5. kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata;
 6. poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;
 7. wyposażenie dziecka w umiejętności czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;
 8. kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w szczególności dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
 9. sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka  koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtowania u dzieci dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu.

 

Pragniemy, aby nasz absolwent:

 • szanował swój kraj i swoją małą ojczyznę,
 • był ciekaw świata i ludzi,
 • znał siebie, akceptował swoje mocne i silne strony,
 • był świadomym uczestnikiem kultury, rozwijał zainteresowania i pasje,
 • był przygotowany do życia w społeczeństwie informacyjnym,
 • był wiarygodny i odpowiedzialny oraz uczciwy,
 • odróżniał dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,
 • był asertywny,
 • szanował przyrodę, zdrowie własne i innych,
 • był tolerancyjny, aktywny, odpowiedzialny,
 • był dobrze przygotowany do kolejnego etapu nauki.

 

 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie
  Al. W. Reymonta 25
  01-840 Warszawa
 • (22) 663-55-69

Galeria zdjęć