Menu

Dokumenty

Dokumenty 2022/2023

 

Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 209
im. H. Ordonówny w Warszawie

obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023


Statut szkoły

Kodeks etyki pracowników

Procedura zgłaszania nadużyć


Procedury

Postępowanie w przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia

Przyprowadzanie uczniów do szkoły i odbieranie ich

Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci

Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu

Zwalnianie uczniów w czasie zajęć lekcyjnych

Postępowanie z uczniem z chorobą przewleklą - cukrzycą

Postępowanie z uczniem, który odczuwa dolegliwości zdrowotne

Organizacja zajęć dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych i przerw

Organizacja współpracy szkoły z rodzicami

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z oddziałów przedszkolnych

Korzystanie z szatni szkolnej

Przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci ze świetlicy na zajęcia

Procedura -Wystepienie przemocy

Postępowanie w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia

Odbieranie uczniów ze świetlicy szkolnej

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły zauważy ucznia palącego papierosy

Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku ucznia

Postępowanie w przypadku zagrożenia incydentem bombowym, terrorystycznym

Postępowanie wychowawcy klasy w przypadku stwierdzenia wagarów ucznia

Postępowanie w przypadku napadu padaczkowego

Postępowanie w przypadku choroby zakaźnej

Postępowanie w przypadku powodzi

Postępowanie w przypadku wtargnięcia napastnika do obiektu

Postępowanie w przypadku użycia broni palnej na terenie szkoły

Postępowanie w przypadku zabójstwa, samobójstwa

Postępowanie w przypadku próby samobójczej ucznia

Postępowanie w przypadku znalezienia u ucznia substancji psychoaktywnych

Postępowanie w przypadku długiej absencji i wagarów ucznia

Postępowanie wobec ucznia będącego ofiarą czynu karalnego

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

Postępowanie w przypadku zagrożenia wybuchem gazu oraz skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły

Postępowanie wobec ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji

Postępowanie w przypadku zaistnienia pedofilii w szkole

Postępowanie w przypadku rozpowszechniania przez ucznia materiałów pornograficznych

Postępowanie w przypadku zauważenia niepokojących zachowań seksualnych ucznia

Procedura usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole

Postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego

Postępowanie w przypadku próby odebrania ucznia ze szkoły przez opiekuna będącego pod wpływem alkoholu

Postępowanie w przypadku naruszenia godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia

Postępowanie w przypadku użycia przez ucznia telefonu komórkowego, dyktafonu lub aparatu fotograficznego

Postępowanie wobec dziecka z hemofilią, astmą i przewlekle chorym

Postępowanie wobec ucznia palącego papierosy

Procedura reagowania na epizod psychiatryczny ucznia i postępowania z uczniem po leczeniu psychiatrycznym

Postępowanie w przypadku wystąpienia ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczenia powietrza

 

Regulamin spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą
Procedura przedłużenia okresu nauki


Regulamin przyznawania stypendium na wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Regulamin Organizacyjny SP209

Regulamin Organizacyjny zmiany


Organizacja pracy szkoły w okresie zagrożenia epidemicznego
Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych w okresie zagrożenia epidemicznego
Postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania na chorobę zakaźną

 

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie
    Al. W. Reymonta 25
    01-840 Warszawa
  • (22) 663-55-69

Galeria zdjęć