Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie

 

Nawigacja

Rekrutacja

Oddział przedszkolny

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury oraz terminów prowadzenia zapisów na rok szkolny 2014/2015 zostaną opublikowane  w serwisie internetowym:

Biura Edukacji,  http://edukacja.warszawa.pl

oraz

na stronie internetowej szkoły www.sp209.edu.pl

Adres internetowy systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015

warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku (w celu potwierdzenia spełniania kryterium) :  
1) 
OŚWIADCZENIA:

a) o wielodzietności rodziny kandydata.

b) samotnym wychowywaniu dziecka

c) praca/nauka rodzica

d) rozliczanie podatku w Warszawie

2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3)  Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustaw.

5) dokument poświadczający  zatrudnieniu/nauce lub prowadzenie gospodarstwa  rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica).

6) dokument poświadczający rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.

7) Dokument potwierdzający pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub objęciu rodziny dziecka nadzorem kuratora lub asystenta rodziny.

 

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

 • zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 • Burmistrz dzielnicy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

 • O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w:

 • publicznych przedszkolach samorządowych - prowadzonych przez m.st. Warszawę,
 • publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty,
 • niepublicznych przedszkolach,
 • oddziałach przedszkolnych w publicznych samorządowych szkołach podstawowych 
  -prowadzonych przez m.st. Warszawę,
 • oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inne podmioty,
 • oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych,
 • innych formach wychowania przedszkolnego.

Edukacją w przedszkolach samorządowych i oddziałach  przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych objęte są dzieci trzy-cztero-pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie, które nie rozpoczęły nauki w klasie pierwszej.

Dzieci sześcioletnie urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. mogą kontynuować edukację przedszkolną w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  
lub zgodnie z decyzją rodziców rozpocząć naukę w klasie pierwszej. 

 

Wszystkie dzieci pięcioletnie i sześcioletnie, urodzone w II połowie 2008 roku, które będą realizowały przygotowanie przedszkolne mają zapewnione miejsca w przedszkolach lub  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka.  Za zapewnienie miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym odpowiedzialny jest burmistrz dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka. W przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych do przyjęcia do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole niż liczba przygotowanych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych
 na rok szkolny 2014/2015 będzie  prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z ustalonymi z dyrektorami przedszkoli/szkół 
zasadami 
i kryteriami
 prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w terminach określonych w harmonogramie.
  http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/5541_harmonogram-rekrutacji-do-samorzadowych

Zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy LXXV/1936/2014 z dnia 30 stycznia 2014  r. 
w sprawie w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2014/2015 dopuszcza się możliwość składania wniosku o przyjęcie do wszystkich przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia, jednak:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/szkole prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
 • Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół (grup rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.
 • Przedszkole/szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

 • wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

 • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go 
  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

 • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,

 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty) . 

 • Wypełniony wniosek:

 • podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,

 • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

 • za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku 
  z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjnego w każdym przedszkolu/szkole wskazanej na liście preferencji   

 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w porozumieniu z prezydentem miasta tzw. kryteria samorządowe.

 • W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali taką samą liczbę punktów, o przyjęciu kandydata członkowie komisji decydują poprzez losowanie.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 •  

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

 • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

 • na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Harmonogram rekrutacji dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych oraz sześcioletnich i siedmioletnich do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

Rodzice dzieci sześcioletnich (urodzonych w 2008 r.), którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego oraz sześcioletnich i siedmioletnich (urodzonych w 2008 i 2007r.), którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do klasy I w roku szkolnym 2014/2015, będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

od dnia

godz.

do dnia

godz.

Etap rekrutacji/czynność rodzica

5 marca

10.00

 

 

Uruchomienie  w systemie rekrutacyjnym informacji o warszawskich przedszkolach 
i szkołach podstawowych  (bez możliwości rejestracji wniosków).

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

5 marca

 

11 marca

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

12 marca

 

25 marca

 

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym pełnej oferty przedszkoli i szkół podstawowych oraz możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie.

12 marca

 

26 marca

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie 
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność 
z oryginałem przez rodzica kandydata , należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano  oddziały integracyjne.

28 kwietnia

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych.

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości  sprawdzenia, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

28 kwietnia

13:00

7 maja

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka 
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

9 maja

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości  sprawdzenia, gdzie dziecko zostało przyjęte.

Procedura odwoławcza

od 9 maja

 

 

 

Uruchomienie procedury odwoławczej.

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły  służy skarga do sądu administracyjnego.

Postepowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

6 czerwca

 16:00

 

 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

6 czerwca

16:00

12 czerwca

 

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.

6 czerwca

16:00

13 czerwca

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie 
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

18 czerwca

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych.

18 czerwca

13:00

24 czerwca

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka 
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

25 czerwca

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 25 czerwca

 

 

 

Uruchomienie procedury odwoławcze.

29 sierpnia

 

 

 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

           

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 209 zaprasza Rodziców dzieci urodzonych w 2008 r. na spotkanie informacyjne 6 marca 2014 r. o godz. 18.00

Ponadto informujemy, że 10.03.2013 (poniedziałek) w godz. 900 – 1700, odbędzie się dzień otwarty, w czasie którego można zobaczyć jak bawią się i uczą najmłodsze dzieci w naszej szkole Zajęcia integracyjne dla dzieci odbędą się w soboty 08.03.2014  i 22.03.2014 w godz. 1000 – 1200

 

Zapraszamy!

 • W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 obowiązują:

­   - kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,

­   - kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu z prezydentem miasta tzw. kryteria samorządowe.

 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali taką samą liczbę punktów, o przyjęciu kandydata członkowie komisji decydują poprzez losowanie.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

128

2.

Niepełnosprawność kandydata

128

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

128

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

128

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

128

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

128

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

128

Kryteria samorządowe

1.

Dziecko sześcioletnie (ur. w II połowie 2008 r.) ubiegające się
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka.

64

2.

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.

16

3.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało
w roku szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną
w  przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

8

4.

Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają
w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.

4

5. Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z  rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. 32

 

 

 

W przypadku, gdy dziecko będzie realizować obowiązek szkolny/obowiązek przygotowania przedszkolnego w innej placówce niż SP 209, prosimy o przekazanie do sekretariatu informacji, w której placówce dziecko rozpocznie naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 (wzór druku na stronie internetowej szkoły)

 

Tel/fax. 22 663 55 69

e-mail rodzic209@gmail.com

Pliki do pobrania:

- PODSTAWA PROGRAMOWA 

- GOTOWOŚĆ SZKOLNA U SZEŚCIOLATKA

- OŚWIADCZENIA